Katowice. Nowa koncepcja przedłużenia ul. Stęślickiego

Odcinek od ul. Misjonarzy Oblatów do al. Korfantego będzie drogą węższą od wcześniej planowanej. Ulica będzie charakteryzować się dużą liczbą nasadzonych wzdłuż niej drzew.

Katowice stawiają na transport zrównoważony, promują dojazd do Centrum komunikacją miejską – to powód zmiany koncepcji realizacji przedłużenia ul. Stęślickiego. - Planowane przedłużenie ulicy Stęślickiego jest spójne z zasadami zrównoważonego transportu. Chcemy, by nowa droga na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do al. Korfantego nie generowała dodatkowego ruchu, lecz usprawniała funkcjonowanie istniejących rozwiązań transportowych, w tym także w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego, z jednoczesnym uwzględnieniem potencjału rozwojowego przyległych terenów. Dlatego będziemy zmieniać pierwotne założenia dla przedłużenia ul. Stęślickiego - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na przedłużonej ulicy Stęślickiego planowana jest tylko jedna jezdnia o trzech pasach ruchu, przy czym jeden z nich ma służyć praktycznie wyłącznie funkcji bezkolizyjnego lewoskrętu, co powinno zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjonowanie skrzyżowań oraz bezpieczeństwo i płynność ruchu na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Skrzyżowania z ulicami Misjonarzy Oblatów, Słoneczną, Józefowską, al. Korfantego i Konduktorską planowane są w formie rond lub z sygnalizacjami świetlnymi nadającymi priorytet pojazdom transportu publicznego. Wybór rozwiązań szczegółowych możliwy będzie na etapie sporządzania dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem pełnej identyfikacji uwarunkowań realizacyjnych. W ramach projektu utrzymane zostanie skomunikowanie ulic Norwida i Kozioła, natomiast na ciągu ulic Kozioła-Rysia zapewnione zostanie bezkolizyjne połączenie piesze i rowerowe. Na całym planowanym ciągu drogowym zaprojektowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe, natomiast w rejonie skrzyżowań uwzględnione zostaną lokalizacje przystanków autobusowych. Nowa ulica będzie charakteryzować się dużą liczbą nasadzonych wzdłuż niej drzew.

- Priorytetem przy wyborze rozwiązań szczegółowych na etapie sporządzania dokumentacji technicznej będzie wybór takich rozwiązań infrastrukturalnych i funkcjonalnych, aby poprowadzenie drogi nie stanowiło bariery architektonicznej dla mieszkańców, zarówno w aspekcie przestrzennym, jak i funkcjonalnym. Chcemy, by zaproponowane rozwiązania transportowe zostały zaprojektowanie w powiązaniu z zielenią w pasie drogowym i rozwiązaniami dla ochrony mieszkańców przed hałasem - mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu.

W ramach planowanej inwestycji przebudowany zostanie także fragment linii tramwajowej na skrzyżowaniu z al. Korfantego, tak aby uzyskać odcinek dwutorowy. Ponadto w ramach projektowania przedłużenia ul. Stęślickiego przeanalizowana zostanie możliwość potencjalnego zabezpieczenia pasa terenu dla poprowadzenia nowej linii tramwajowej od ul. Chorzowskiej.

« 1 »