Nowy numer 39/2023 Archiwum

JSW: Protokół uzgodnień i rozbieżności

Zamrożenie pensji w 2015 r., wynagrodzenie za absencję chorobową naliczane według ogólnych, a nie bardziej korzystnych zasad, zawieszenie dopłat do przewozów pracowniczych - to niektóre zapisy protokołu uzgodnień i rozbieżności, podpisanego w piątek rano w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

W dziesiątej dobie strajku w spółce, po kolejnej, ponad piętnastogodzinnej turze rozmów z udziałem mediatora w jej siedzibie w Jastrzębiu Zdroju, związkowcy i zarząd JSW parafowali protokół uzgodnień i rozbieżności. Związkowcy opublikowali go następnie w internecie.

Pierwszy paragraf protokołu głosi, że zarząd JSW zadeklarował wycofanie wypowiedzenia porozumienia zbiorowego z 5 maja 2011 r., zawartego przed debiutem giełdowym spółki; zarząd wcześniej zdecydował o jego wypowiedzeniu. W momencie zrealizowania tego punktu, strony zawieszą - zdaniem zarządu JSW na okres 3 lat, a związków na 2 lata - niektóre postanowienia tego porozumienia oraz przepisy wewnętrzne JSW i zakładów JSW, w tym skutecznie wypowiedzianych Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, regulaminów i porozumień zawieranych ze stroną społeczną przez zarząd JSW oraz dyrekcje jej zakładów.

W razie zawieszenia stosowania powyższych dokumentów, strony mają wprowadzić na zadeklarowany okres następujące uzgodnione rozwiązania: od 1 marca tego roku wynagrodzenie za absencję chorobową i zasiłek chorobowy mają być naliczane według ogólnie obowiązujących zasad, a nie - jak dotąd - według bardziej korzystnych dla pracowników wewnętrznych regulacji. Zawieszony ma być też dodatek do urlopu.

Od tego roku wypłaty za pomoce szkolne - tzw. piórnikowe - mają być wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem dochodu na członka rodziny uprawnionych. Dopłaty do przewozów pracowniczych mają być zawieszone od marca. Stawki płac zasadniczych w tym roku mają być utrzymane na poziomie obowiązującym w ubiegłym. Wypłata premii BHP począwszy od tego roku ma zostać zawieszona, zaś premia motywacyjna zostanie w wymiarze dotychczasowym poszerzona o elementy BHP. Od marca zawieszone mają być bilety z Karty Górnika.

W okresie zawieszenia praca w zakładach JSW ma być wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy zachowaniu zasady wykonywania pracy przeciętnie 40 godzin przez pracowników wykonujących pracę pod ziemią w pięciodniowym tygodniu pracy. Wypłata nagrody, tzw. czternastki za 2015 i 2016 r. dla pracowników administracji będzie zrealizowana w wysokości 50 proc. wyliczonej kwoty nagrody.

Strony wspólnie wyraziły wolę wprowadzenia 6-dniowego tygodnia pracy przy 5-dniowym tygodniu pracy dla pracownika uznając, że zasady i czas jego wprowadzenia muszą podlegać szczegółowym ustaleniom.

W dwóch załącznikach zapisano natomiast kwestie, co do których nie udało się porozumieć. Zarząd w ramach oszczędności zaproponował dodatkowe rozwiązania - sobota w okresie obowiązywania porozumienia nie będzie traktowana jako dzień wolny od pracy, niedziele i święta są natomiast dniami wolnymi na dotychczas obowiązujących zasadach. Za pracę w sobotę, poza wynagrodzeniem za dzień roboczy, przysługuje dodatkowa stawka osobistego zaszeregowania.

Mając na uwadze zmienność zapotrzebowania na pracę w poszczególnych częściach okresu rozliczeniowego, dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy będzie określany przez dyrekcje zakładów JSW dla poszczególnych grup zatrudnionych w harmonogramach czasu pracy. Harmonogramy mają być sporządzane na okres obejmujący co najmniej miesiąc.

Zarząd chciałby też, żeby wypłata tzw. czternastej pensji, począwszy od tego roku, była uzależniona od tego, czy spółka osiągnie dodatnie wyniki finansowe i była nie większa niż 20 proc. zysku netto spółki na bazie zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego. Czternastka za 2014 r. miałaby być wypłacona w 3 ratach - 40 proc. w lutym, 30 proc. w październiku, 30 proc. w listopadzie. Deputat węglowy zarząd chciałby od marca wypłacać w wysokości 6 ton rocznie (obecnie to 8 ton), płatne w dwóch równych ratach - w maju i we wrześniu.

Zarząd zaznaczył też w protokole, że strona związkowa wielokrotnie deklarowała, iż straty w wydobyciu spowodowane strajkiem zostaną odrobione do końca marca tego roku. Załogi mają wydobywać węgiel w soboty opłacane jak praca w dni robocze.

Strona związkowa w załączniku do protokołu opowiedziała się natomiast za wypłatą czternastki za ubiegły rok w dwóch ratach - w lutym i czerwcu. Zasady jej obliczania od tego roku mają obejmować okres 12 miesięcy. Na 2 lata strona związkowa proponuje zmniejszyć wymiar ekwiwalentu węglowego o jedną tonę dla każdego pracownika.

Związkowcy podkreślili też, że podczas rokowań zarząd JSW wyraził zgodę na obniżenie niektórych kosztów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych na łączną kwotę ok. 140 mln zł. Składają się na nią m.in.: ekspertyzy, usługi doradcze i prawne, zmniejszenie ilości doradców zarządu, redukcja wynagrodzeń w radach nadzorczych grupy kapitałowej i spółek zależnych oaz zmniejszenie kosztów zakupu materiałów.

Zaproponowali też m.in., żeby pracownicy kopalni Knurów-Szczygłowice byli zatrudnieni w JSW na podstawie dotychczasowych umów o pracę i podtrzymali postulat likwidacji spółki JSW Szkolenie i Górnictwo z jednoczesnym przejęciem pracowników na zasadach ustalonych przez strony.

Strona związkowa z ubolewaniem stwierdziła, że "mimo wykazania maksimum dobrej woli w kontekście zrozumienia trudnej sytuacji ekonomicznej spółki nie zostały zrealizowane wszystkie jej postulaty". Protokół został przez nią parafowany i przekazany do Rady Nadzorczej JSW w celu zaakceptowania i możliwości pełnej realizacji postulatów.

"Do czasu podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą strona związkowa jednoznacznie stwierdza, że niniejszy dokument wraz z załącznikami nie posiada jakichkolwiek form uzgodnienia" - głosi zapisane w protokole stanowisko związków.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast