KIK zabiera głos w sprawie gender

Niedawne wydarzenia wprowadzające ideologię gender do przedszkola w Rybniku-Chwałowicach zaniepokoiły członków Klubów Inteligencji Katolickiej z południowego regionu Polski.

Stanowisko Klubów Inteligencji Katolickiej

z południowego regionu Polski w sprawie ideologii gender

na spotkaniu w Katowicach 30 listopada 2013 r.

Przedstawiciele Klubów Inteligencji Katolickiej obecni na spotkaniu w Katowicach stwierdzają, że w naszym kraju promowana i wdrażana ideologia gender, podważa wartość, funkcje i prawa rodziny, stwarzając zagrożenie dla tożsamości człowieka. Pod patronatem ONZ, WHO i UE wprowadzane jest do przedszkoli i szkół wychowanie seksualne, prowadzące do deprawacji dzieci i młodzieży. Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom i domagamy się respektowania konstytucyjnych praw rodziców do wychowania młodego pokolenia zgodnie z własnym systemem wartości.

Apelujemy do członków Klubów Inteligencji Katolickiej oraz wszystkich rodziców o czynne włączanie się w proces wychowawczy, sprawdzanie programów nauczania oraz zainteresowanie się działalnością Rad Szkół lub Rad Rodziców w przedszkolach i szkołach.

W postępowaniu przyświecają nam zapisy Karty Praw Rodziny, przedstawione decyzją Papieża Jana Pawła II przez Stolicę Apostolską, z których część brzmi następująco:

  • rodzina zbudowana jest na małżeństwie, głębokim i uzupełniającym się związku mężczyzny i kobiety, który opiera się na nierozerwalnej więzi małżeństwa zawartego dobrowolnie i publicznie, otwartego na przekazywanie życia;
  • małżeństwo jest instytucją naturalną, wyłącznie jemu powierzona jest misja przekazywania życia;
  • rodzina, związek naturalny, pierwotny w stosunku do państwa czy jakiejkolwiek innej wspólnoty, posiada swoje własne, niezbywalne prawa.

Art. 1.c. Władze publiczne winny wspierać instytucjonalną wartość małżeństwa; związki pozamałżeńskie nie mogą być stawiane na równi z małżeństwami zawartymi w sposób właściwy.

Art. 4.a. Spędzanie płodu jest bezpośrednim pogwałceniem podstawowego prawa każdej istoty ludzkiej - prawa do życia.

Art. 5. Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców.

Art. 5.a. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka; winni także otrzymywać od społeczeństwa odpowiednią pomoc i wsparcie konieczne do wypełnienia roli wychowawców.

Art. 5.b. Rodzice mają prawo do swobodnego wyboru szkół lub innych środków niezbędnych do kształcenia dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Władze publiczne winny sprawić, że rozdział dotacji publicznych będzie rzeczywiście umożliwiał rodzicom korzystanie z tego prawa, bez nakładania na nich niesprawiedliwych ciężarów. Rodzice nie powinni, w sposób bezpośredni czy pośredni, być zmuszani do dodatkowych wydatków, co stanowiłoby niesprawiedliwą przeszkodę lub ograniczenie możliwości korzystania z tego uprawnienia.

Art. 5.c. Rodzice mają prawo do tego, że ich dzieci nie będą musiały uczęszczać do szkół, które nie zgadzają się z ich własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi. W szczególności wychowanie seksualne, stanowiące podstawowe prawo rodziców, winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem, zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych.

Łączymy się w modlitwie do Pana Boga z prośbą o dary Ducha Świętego dla przezwyciężenia zła. Działania nasze, aby były skuteczne, muszą być zakorzenione w nauce Chrystusa.

Przewodniczący spotkania

dr hab. inż. Stanisław Waluś

 

 

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..