Reklama

Jednoczyć czytelników!

Odezwa arcybiskupa katowickiego w związku ze zmianami w "Gościu Niedzielnym".

Jednoczyć czytelników!   Abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki Szanowni Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”.

95 lat wiernej służby Kościołowi sprawiło, że to katolickie czasopismo stało się powszechnie uznawanym tygodnikiem opinii o najwyższym udokumentowanym nakładzie. Ten fakt świadczy o szerokim oddziaływaniu „Gościa Niedzielnego” i jego dwudziestu diecezjalnych dodatków na wiernych i społeczeństwo.

Po blisko 15 latach kierowania redakcją tygodnika ks. Marek Gancarczyk – po należnym urlopie – podejmie inne obowiązki związane z wykonywaniem duszpasterskiej misji. Informując o tym, składam mu serdeczne podziękowanie za pełnienie funkcji redaktora naczelnego i dokonanie koniecznych przekształceń związanych z instytucjami medialnymi archidiecezji katowickiej. W ich następstwie powstał Instytut Gość Media.

Choć zachodzących zmian społeczno-politycznych, obyczajowych, a także w samym Kościele nie można wyczerpująco opisać, to nie ulega wątpliwości, że stają się one znakami czasu, w których Bóg nadal przemawia do ludzi każdej epoki. Co więcej, dokonujące się na naszych oczach wydarzenia historyczne, naukowe i kulturowe są wyzwaniem współczesności nie tylko dla ludzkiego poznania i nowych stanów świadomości człowieka, ale również dla wiary szukającej zrozumienia.

W tym kontekście należy zauważyć niewątpliwy rozwój pisma, będący wynikiem starań katowickich biskupów o ten tygodnik oraz pełnej poświęcenia pracy kolejnych redaktorów naczelnych i całego zespołu dziennikarzy. Tym bardziej więc, mając na uwadze twórcze zaangażowanie ks. Marka Gancarczyka w to dzieło, przekazuję mu raz jeszcze słowa wdzięczności za ofiarną pracę dziennikarską oraz dobrą wolę służenia Kościołowi – zawsze zgodnie z osądem sumienia. Na kolejne lata posługi duszpasterskiej życzę ks. Markowi obfitości Bożego błogosławieństwa w głoszeniu słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów świętych i świadczeniu o prawdzie Ewangelii przykładem kapłańskiego życia.

Z dniem 1 lutego br. kierowanie redakcją „Gościa Niedzielnego” i Instytutem Gość Media powierzam ks. dr. Adamowi Pawlaszczykowi, pełniącemu dotychczas urząd wikariusza sądowego archidiecezji katowickiej. Mam nadzieję, że jego życiowe i kapłańskie doświadczenie w służbie Kościołowi ułatwi mu pracę na tym stanowisku. Pomijając jego zamiłowanie do języka ojczystego i znajomość języków obcych, na podkreślenie zasługuje umiejętność rozeznawania w świetle Chrystusowej Ewangelii spraw, którymi żyje współczesny człowiek, świat i Kościół. Ponadto ks. Pawlaszczyk od wielu lat służy na rzecz duchowego dobra narzeczonych i małżonków, a także prowadzi duszpasterstwo prawników. Należy też do grona pracowników Kurii Metropolitalnej w Katowicach zaangażowanych w systematyczną pomoc duszpasterską w jednej z naszych parafii. Kontakt z wiernymi daje mu więc bezpośredni wgląd w realia życia czytelników.

Wyrażam nadzieję, że pod kierownictwem nowego redaktora naczelnego „Gość Niedzielny” i pozostałe media archidiecezji katowickiej będą się tak rozwijały, aby służyły sprawie salus animarum (zbawienia dusz) i Kościołowi w Polsce, zawsze w perspektywie nieznanej nam dziś przyszłości. W tym miejscu chciałbym przywołać dwutomowy zbiór publicystyki religijnej i społecznej byłego redaktora „Gościa Niedzielnego”, śp. ks. Stanisława Tkocza, z lat 1974–2003, któremu nadano tytuł „Jednoczyć czytelników”. Tygodnik ten powinien nadal być znakiem jedności czytelników: łączyć ich w taki sposób, aby wzmacniać ducha wzajemnej solidarności i wspólnoty. Zadanie to wypływa z roli samego Kościoła, który jest w Chrystusie „niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, 1).

Jego obowiązkiem jest zatem głoszenie Dobrej Nowiny wszystkim bez wyjątku, bez wykluczania kogokolwiek, na wzór Syna Człowieczego, którego Ojciec posłał na świat nie po to, „aby świat potępił, lecz po to, aby go zbawił” (J 3,17).

Z ewangelizacyjnego zapału wypływa też funkcja krytyczno-profetyczna kościelnego tygodnika; krytyczna wobec istniejącej rzeczywistości i profetyczna w otwarciu na nowe czasy i wyzwania współczesności. W tym zakresie pomocna jest katolicka nauka społeczna, zawsze obecna na łamach „Gościa Niedzielnego”.

Ponieważ „Gość Niedzielny” stał się ogólnopolskim tygodnikiem opinii, konieczne jest – zapisane zresztą w uchwałach II Synodu Archidiecezji Katowickiej – powołanie jego rady programowej pod przewodnictwem arcybiskupa katowickiego. Jej zadaniem będzie wzmocnienie ewangelizacyjnego i duszpasterskiego kształtu tygodnika oraz innych mediów związanych z Instytutem Gość Media. Do rady programowej wejdą przedstawiciele katolickiego laikatu i duchowni reprezentujący m.in. różne środowiska oraz wybrani dziennikarze diecezjalnych dodatków. Jestem przekonany, że wskazania i uwagi rady przyczynią się do postrzegania „Gościa Niedzielnego” jako wspólnej wartości Kościoła w Polsce oraz uchronią go przed jakąkolwiek formą ideologicznej lub politycznej prywatyzacji.

Trwający rok duszpasterski przebiega pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym!” (Dz 2,4). Dotyczy to zarówno czytelników „Gościa Niedzielnego”, jak również dziennikarzy tworzących go w Katowicach i w redakcjach diecezjalnych. Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu. Przez przyjęcie tych sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia otrzymaliśmy w pełni Ducha Świętego, który ściśle jednoczy nas z Chrystusem, pomnaża dary i udoskonala naszą więź z Kościołem – zawsze dla dobra wspólnoty (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303). Niech zatem rozlewają się w naszych sercach i umysłach owoce Bożego Ducha, wyliczone przez św. Pawła w Liście do Galatów: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, łagodność i opanowanie (5,22-23).

Prośmy wspólnie Ducha Świętego, aby prowadził nas w stronę jedności i wspólnoty! Środkiem do ich budowania i tworzenia niech będzie tygodnik „Gość Niedzielny”, nasze wspólne dobro. Dedykując te myśli nowemu Redaktorowi Naczelnemu, Dziennikarzom, Pracownikom administracji Instytutu Gość Media oraz Czytelnikom, udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, we wspomnienie św. Franciszka Salezego,
24 stycznia 2018 r.

« 1 »