Konkurs #niezłaszopka. Można głosować.

Red.

publikacja 30.12.2019 09:20

Nadesłaliście fotografie parafialnych stajenek. Pora wybrać najpiękniejszą!

Konkurs #niezłaszopka. Można głosować. Stajenka, która na przełomie 2017 i 2018 roku stała w parafii pw. MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych i brała udział w ówczesnym konkursie. Ks. Łukasz Nocoń

Z nadesłanych zdjęć utworzyliśmy galerię śląskich bożonarodzeniowych szopek. Na stronie Gościa katowickiego można głosować na najpiękniejszą (najbardziej ulubioną) stajenkę. Zwycięży ta szopka, która otrzyma największą liczbę głosów.

Przypominamy, że głosowanie to forma zabawy, ale dla zwycięzcy przygotowaliśmy nagrodę: będzie nią artykuł o szopce, która zdobędzie najwięcej głosów, zamieszczony na łamach „papierowego” katowickiego dodatku „Gościa Niedzielnego”.

Czekamy na wasze głosy do 7 stycznia 2020. Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje publikujemy na następnej stronie.

Galeria fotografii jest poniżej. Czas start!

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEGLĄDU SZOPEK #niezłaszopka

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media

Adres organizatora: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, katowice@gosc.pl

Termin nadsyłania prac (zdjęć): 29.12.2019 r.

Data rozpoczęcia konkursu: 30.12.2019 r.

Głosowanie internautów: 30.12.2019 r. – 07.01.2020 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do parafii na terenie archidiecezji katowickiej.

Uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

1. Zdjęcia szopek należy przesyłać na adres: katowice@gosc.pl.

2. Osobą przesyłającą zdjęcia szopki jest duszpasterz danej parafii.

3. Przesyłający zdjęcia może przesłać na konkurs nie więcej niż 3 zdjęcia jednej stajenki.

3. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych zdjęć.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pracy konkursowej na najpiękniejszą parafialną szopkę bożonarodzeniową.

Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG lub GIF w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto e-mailowe katowice@gosc.pl.

Tytuł wiadomości powinien zawierać wezwanie parafii, nazwę miejscowości oraz hasło #Niezła szopka.

W treści maila muszą się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko duszpasterza zgłaszającego daną pracę, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

Prace konkursowe oceniane będą przez użytkowników serwisu www.katowice.gosc.pl

Praca, która otrzyma najwięcej głosów internautów, zwycięży.

IV. NAGRODY

Nagrodą w konkursie jest publikacja materiału o zwycięskiej szopce na łamach katowickiego dodatku „Gościa Niedzielnego”.

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko duszpasterza zgłaszającego pracę, wezwanie parafii, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do ustalenia zadań konkursowych oraz wyboru uczestników konkursu.

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: katowice@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.