Podziel się świętami - nasz konkurs

prze

publikacja 30.12.2018 09:21

Jeszcze tylko do 31 grudnia czekamy na zdjęcia Waszych parafialnych lub domowych stajenek czy osobiście przygotowanych dekoracji świątecznych.

Podziel się świętami - nasz konkurs W parafii MB Częstochowskiej w Mysłowicach-Kosztowach powstały dwie stajenki. Jedna w bocznej kaplicy kościoła, tzw. stała, która zachwyca, ma elementy ruchome, ale też akcent śląski: śląska rodzina przy wigilijnym stole dzieli się opłatkiem. Druga, "żywa" stajenka przy kościele, była dostępna do 29 grudnia ze względu na komfort zwierząt. Były w niej osiołek, baranki, dwie kozy, króliczki, ptaki. "Ich kochane pyszczki są zachwycające" - napisała 10-letnia Klaudia Sowa z Mysłowic. Klaudia Sowa

Zdjęcie z krótkim opisem i nazwiskiem autora należy przesyłać na adres katowice@gosc.pl do 31 grudnia 2018 roku. Tytuł wiadomości: "Konkurs bożonarodzeniowy".

Później, od 1 do 13 stycznia 2019 r., na naszej stronie: katowice.gosc.pl każdy będzie mógł oddać głos na najciekawsze zdjęcie. Wygra ten, kto otrzyma najwięcej internetowych gwiazdek.

Nasz konkurs to zabawa, ale pozwala zobaczyć, jak wielu jest ludzi, którzy wkładają swój czas i talent w to, by nadać świętom Narodzenia Pana wyjątkową oprawę.

Zwycięskie prace zobaczy jeszcze więcej ludzi, bo opublikujemy je w papierowym „Gościu Katowickim” na niedzielę 20 stycznia.

Poniżej wciąż aktualizowana galeria zdjęć z nadsyłanymi przez Was zdjęciami

Na drugiej stronie regulamin konkursu.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media

Adres organizatora: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, katowice@gosc.pl

Termin nadsyłania prac (zdjęć) od 17 do 31 grudnia 2018 r.

Głosowanie internautów: od 1 do 13 stycznia 2019 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do parafii na terenie diecezji katowickiej.

Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

Zdjęcia szopek, dekoracji, wspólnego kolędowania należy przesyłać na adres: katowice@gosc.pl.

Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pracy konkursowej na najpiękniejszą parafialną szopkę bożonarodzeniową.

Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG lub gif w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto e-mailowe katowice@gosc.pl.

Tytuł wiadomości powinien zawierać hasło: konkurs bożonarodzeniowy

Prace konkursowe oceniane będą przez użytkowników serwisu www.katowice.gosc.pl

Praca, która otrzyma najwięcej głosów internautów, zwycięży.

IV. NAGRODY

Nagrodą w konkursie jest publikacja zwycięskiego zdjęcia na łamach katowickiego „Gościa Niedzielnego” 20 stycznia 2019 roku oraz nagrody rzeczowe.

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko autora zdjęcia, w przypadku duszpasterza zgłaszającego pracę, wezwanie parafii. Podanie nieprawdziwych danych powoduje wykluczenie z konkursu* .

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

ustalenia zadań konkursowych,

wyboru uczestników konkursu,

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: katowice@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

* Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z Ogólnym Regulaminem Konkursów Instytutu Gość Media (Regulamin) i akceptuję jego warunki. Pełny tekst Regulaminu dostępny na stronie internetowej www.igomedia.pl/Regulaminy.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

* Zakreślenie pola jest dobrowolne, ale konieczne, żeby wziąć udział w konkursie