Coraz bliżej święta... a my zapraszamy do naszego konkursu

jj

dodane 17.12.2018 09:36

Czekamy na zdjęcia szopek domowych i tych stawianych w kościołach, dekoracji świątecznych, ciastek, rodzinnego kolędowania...

Coraz bliżej święta... a my zapraszamy do naszego konkursu Szopka ze zbiorów śp. Leona Kampki z Chorzowa Roman Koszowski /Foto Gość

Fotografie w specjalnej galerii publikować będziemy na naszej stronie. Później to wy, internauci, zadecydujecie, kto wygra.

Zdjęcia stajenek, choinek, stroików itp. z krótkim opisem i nazwiskiem ich autora należy przesyłać na adres katowice@gosc.pl od 17 do 31 grudnia. Tytuł wiadomości: Konkurs bożonarodzeniowy.

Później od 1 do 13 stycznia na naszej stronie: katowice.gosc.pl każdy z was będzie mógł oddać głos na najciekawsze zdjęcie. Wygra ten, kto otrzyma najwięcej internetowych gwiazdek.

Zwycięskie zdjęcia oraz fotografie wybrane przez naszą redakcję opublikujemy w "Gościu Katowickim" na niedzielę 20 stycznia. Na zwycięzców czekają też nagrody.

Zapraszamy do wspólnej zabawy, pokażmy, jak świętujemy najważniejsze urodziny we wszechświecie! 

Na drugiej stronie regulamin konkursu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media

Adres organizatora: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, katowice@gosc.pl

Termin nadsyłania prac (zdjęć) od 17 do 31 grudnia 2018 r.

Głosowanie internautów: od 1 do 13 stycznia 2019 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do parafii na terenie diecezji katowickiej.

Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

Zdjęcia szopek, dekoracji, wspólnego kolędowania należy przesyłać na adres: katowice@gosc.pl.

Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pracy konkursowej na najpiękniejszą parafialną szopkę bożonarodzeniową.

Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG lub gif w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto e-mailowe katowice@gosc.pl.

Tytuł wiadomości powinien zawierać hasło: konkurs bożonarodzeniowy

Prace konkursowe oceniane będą przez użytkowników serwisu www.katowice.gosc.pl

Praca, która otrzyma najwięcej głosów internautów, zwycięży.

IV. NAGRODY

Nagrodą w konkursie jest publikacja zwycięskiego zdjęcia na łamach katowickiego „Gościa Niedzielnego” 20 stycznia 2019 roku oraz nagrody rzeczowe.

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko autora zdjęcia, w przypadku duszpasterza zgłaszającego pracę, wezwanie parafii. Podanie nieprawdziwych danych powoduje wykluczenie z konkursu* .

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

ustalenia zadań konkursowych,

wyboru uczestników konkursu,

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: katowice@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

* Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z Ogólnym Regulaminem Konkursów Instytutu Gość Media (Regulamin) i akceptuję jego warunki. Pełny tekst Regulaminu dostępny na stronie internetowej www.igomedia.pl/Regulaminy.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

* Zakreślenie pola jest dobrowolne, ale konieczne, żeby wziąć udział w konkursie